Popis

WYROL je kompletní øada tekutých koncentrátù aditiv zlepðujících třecí charakteristiky olejù pro válcování za studena, napøíklad olejù øady SOMENTOR. Výrobky jsou navrženy, aby optimalizovaly výkon válcovacích stolic hliníkových profilù a napomáhaly dosáhnout požadované jakosti povrchu a kvality materiálu. WYROL 2 je inhibitor koroze, který prodlužuje životnost válcovacího oleje. WYROL 4 a 8 obsahují mazivostní aditiva a malé množství antioxidantu. Tyto výrobky slouží k optimalizaci vlastností válcovacích olejù z hlediska tøecích charakteristik. Také umožòují obsluze válcovací stolice optimalizovat složení oleje v závislosti na podmínkách, které na konkrétní válcovací stolici pøevažují. WYROL 10, 12 a 15 obsahují rùznomazivostní aditiva, které spoleènì s inhibitorem koroze napomáhají válcovacím olejùm získat mimoøádné tøecí charakteristiky v rùzných podmínkách. WYROL 2, 4, 6, 8, 10 a 12 odpovídají normì FDA CFR 178.3910.

Aplikace

  • Koncentráty aditiv pro optimalizaci životnosti válcovacích olejù a výkonnosti operací válcování hliníku za studena

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny