Mazivostní přísady (modifikátory tření)

Popis

jsou látky, které fyzikální nebo chemickou adsorpcí polárních molekul k povrchům třecích ploch tvoří únosnější mazací filmy s nízkými hodnotami součinitele tření nebo mají specifické účinky na změnu statického nebo dynamického součinitele tření.