Viskozita

Popis

základní veličina charakterizující olej. Je mírou vnitřního tření, vyjadřuje odpor, kterým tekutina působí proti silám snažícím se posunout její nejmenší částice. Je mírou odolnosti tekutiny vůči tečení. Základní jednotka kinematické viskozity je mm2.s=1 (dříve cSt – centistokes). Viskozita se mění s teplotou a tlakem.

Závislost viskozity na teplotě vyjadřuje viskozitní index, což je bezrozměrné číslo, čím vyšší, tím nižší závislost viskozity na teplotě.